Uporabnik:
Geslo:

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NOVE PRODUKCIJE AUDIO POSNETKOV SKLADB 2018

 

objavlja:

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NOVE PRODUKCIJE AUDIO POSNETKOV SKLADB 2018

Projekt je namenjen vzpodbudi slovenskim izvajalcem popularne zabavne in narodno-zabavne glasbe (ansamblom, glasbenim skupinam in pevcem solistom; v nadaljevanju izvajalcem), ki so v z razpisom določenemu obdobju posneli in javno objavili vsaj eno skladbo.

ZSVGS želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prednostno pred ostalimi prejeli še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS). V ta namen je ZSVGS oblikovala sklad, iz katerega bo črpala sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMED), s katero želimo vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Razpisna pravila in pogoji:

 • Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim izvajalcem, ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v razpisu zahtevano dokumentacijo.
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile v obdobju od 1. 10. 2017 do 28. 9. 2018 izdane na uradnem nosilcu zvoka ALI je bil posnetek skladbe v tem obdobju vsaj enkrat javno predvajan na eni izmed slovenskih radijskih ali TV postaj ali javni prireditvi (izvedba v živo se NE šteje kot predvajanje posnetka!).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v slovenskem narečju).
 • Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF. Prijava skladbe na IPF.
 • Strokovna komisija bo prispele skladbe razvrstila v tri kategorije: narodno-zabavne skladbe, slovenske zabavne skladbe, ter skladbe moderne pop-rock produkcije in ostalih glasbenih žanrov (vse skladbe morajo biti v celoti v slovenskem jeziku).
 • Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za posamezno skladbo.
 • Rok za prijavo na razpis je petek 28. 9. 2018 do 23.59.
 • Prijavnice s prilogami, ki bodo prispele po roku, bodo kot prepozne zavržene. Prijavnice, ki ne bodo imele vseh zahtevanih prilog (posnetkov, pogodbe), bodo kot nepopolne zavržene.

PRIJAVNICA:

 • Spletna prijavnica je na voljo tukaj.
 • Vsak izvajalec lahko prijavi največ dve skladbi. Če jih prijavi tri ali več, se upoštevata samo tisti dve, ki sta prvi prijavljeni.
 • Za vsako skladbo je treba izpolniti svojo prijavnico.
 • Izvajalec lahko prejme subvencijo za največ eno skladbo.
 • Organizator razpisa lahko v primeru, da v posamezni kategoriji ne bo zadostno število prijavljenih skladb, ki bi ustrezale vsem razpisnim pogojem, dodeli subvencijo dvema skladbama istega izvajalca in obe skladbi uvrsti na kompilacijski fonogram.

AUDIO POSNETEK:

 • Prijavitelj mora poslati tudi audio posnetek skladbe.
 • Posnetek mora biti nujno v formatu wav. Mp3 ni ustrezen format!
 • pošljete ga prek aplikacije WeTransfer  (ali Google Drive ipd.)  na e-naslov sklad.zsvgs@gmail.com.
 • Wav datoteka mora biti obvezno ustrezno poimenovana (Ime izvajalca – naslov skladbe).

POGODBA:

 • Prijavitelj mora do razpisnega roka za vsako prijavljeno skladbo posebej prek navadne pošte obvezno poslati dva natisnjena izvoda z njegove strani podpisane in ustrezno izpolnjene pogodbe [pdf link tukaj]. Prijavnica, ki ne bo vsebovala kot priloge tudi zahtevanih dveh podpisanih in izpolnjenih izvodov pogodbe, ne bo popolna in bo zavržena.
 • Naslov za pošiljanje pogodb: Hrib pri Kamniku 8a, 1241 Kamnik
 • Pogodba do podpisa s strani ZSVGS za izvajalca in za ZSVGS ni pravno zavezujoča. ZSVGS bo podpisala pogodbe samo za tiste skladbe, ki bodo prejele subvencijo. ZSVGS obdrži en izvod, drugo pošlje prijavitelju. Šele s podpisom obeh pogodbenih strank pogodba stopi v veljavo.
 • V pogodbi je opredeljeno:
  • da prijavitelj izrecno dovoljuje uporabo fonograma za namen priprave kompilacije, ki bo po objavi rezultatov razpisa izšla z izbranimi skladbami, ki bodo prejele subvencije. Če prijavitelj ni lastnik fonograma, mora ob sklenitvi pogodbe predložiti tudi lastnikovo pisno privoljenje z njegovim lastnoročnim podpisom ali žigom.
  • da avtorska pravica ostane avtorjem v nespremenjenih deležih.
  • da sorodne izvajalske pravice ostanejo v lasti izvajalcev v njihovih nespremenjenih deležih.
  • da se fonogramske pravice za izdano kompilacijo skladb za omejen čas enega leta prenesejo na založnika, ki bo izbran na razpisu.
  • da se mehanične pravice od prodaje naklade namenijo pokrivanju stroškov izdaje.
  • da ima proizvajalec fonograma pravico posegati v post produkcijo za namen masteringa.
  • da se morebitni dobiček od prodaje vrne v sklad za subvencije in za nadaljnji namen promocije slovenske glasbe.
  • da morebitno priloženi videogram skladbe in njegove pravice ostanejo v lasti prvotnega lastnika.
  • V pogodbi morata biti navedena davčna številka in TRR pravne osebe (društvo, s.p., ipd), kamor bo subvencija nakazana. Fizična oseba ne more biti prejemnik subvencije.
 • Pogodbe, ki bodo poslane ob prijavi skladb, ki ne bodo med prejemnicami subvencij, ne bodo podpisane s strani ZSVGS in bodo zato nazavezujoče.
 • Če posamezen izvajalec prejme subvencijo za dve skladbi, mora skleniti pogodbo za vsako skladbo posebej.

 

OSTALI POGOJI:

 • Dobitniki subvencije soglašajo, da ZSVGS za namene oglaševanja in promocije uporabi osnovne podatke v zvezi z izbranimi prijavami kot so: naslov skladbe, trajanje, ime založnika, imena avtorjev in izvajalcev.
 • ZSVGS bo v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov skrbno zaščitila osebne podatke prijaviteljev in njihove podatke ne bo razkrila v nobeni obliki.
 • Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci, ki imajo ob prijavi na razpis več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznosti, prijavitelj lahko člane registrira v prijavnici na razpis.
 • Če se pri različnih izvajalcih pojavi en ali več istih članov, lahko subvencijo prejme skladba samo enega izvajalca (tista, ki zbere največje število točk).
 • Subvencija ne more biti dodeljena izvajalcu, čigar član je hkrati član ene od strokovnih komisij.
 • Prijavitelji neizbranih skladb bodo o (ne)izboru obveščeni posamično in po elektronski pošti hkrati z objavo seznama skladb, ki so uvrščene na kompilacijo.
 • Skladba, kateri je bila dodeljena subvencija na razpisu Sklada ZSVGS v letih 2015, 2016 ali 2017, ne more prejeti subvencije na razpisu 2018.
 • Izvajalec, ki je prejel subvencijo na treh zaporednih preteklih razpisih, ne more sodelovati na razpisu 2018.
 • Prijave pregledajo in točkujejo strokovne komisije na podlagi pravilnika o točkovanju po objektivnih in subjektivnih kriterijih.
 • Izmed vseh izbranih dobitnikov subvencij bo strokovna komisija v skladu s pravilnikom izbrala do 12 skladb iz vsake kategorije, ki bodo objavljene tudi na kompilacijskem fonogramu ZSVGS.
 • Imena članov strokovnih komisij bodo objavljena hkrati z objavo skladb, ki bodo uvrščene na kompilacijski fonogram ZSVGS.
 • Subvencije v fiksnem znesku 250 eur za posamezno skladbo bodo nakazane najkasneje v 10 dneh od dne, ko pogodbe stopijo v veljavo.
 • Seznam skladb, ki se bodo uvrstile na kompilacijski fonogram, bo javno objavljen na spletni strani www.zsvgs.net najkasneje v 3 delovnih dneh od podpisa vseh pogodb s prejemniki subvencij.

 

Dodatne informacije so na voljo pri ZSVGS na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com


  PRIJAVNICA NA RAZPIS  


© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2018